Aktivní život - cesta k normalitě

01. 04. 2018
Registrační číslo projektu
CZ. 03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717
Obsah projektu:

V rámci realizace dlouhodobé koncepce organizace poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovými organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska, došlo k převodu soc.služeb z dosavadního poskytovatele na nového poskytovatele Sírius, p.o. Bližší vymezení procesu transformace přikládáme v příloze projektu. Nově tedy pod naši organizaci spadají: další střediska služby DOZP, a nové služby CHB a PSB.

Cílovou skupinou uvedených služeb jsou dospělé osoby s mentálním nebo vícenásobným postižením, které nejsou schopny žít zcela samostatně (příp. potřebují podporu v rámci terénní služby). Tito uživatelé potřebují individuální podporu podle svého zdrav. stavu, stupně závislosti a podle míry sociální adaptability, kterou lze do určité míry získat plánovaným a opakovaným nácvikem, příp. individuální podporou v různých oblastech (uživatelé PSB). 

Vzhledem k transformaci organizace chceme do nových sociálních služeb přinést nové prvky/metody aktivizace a samostatnosti uživatelů, které jsou z části dobře a s úspěchem využívány v původní sociální službě Síria (děti a mládež s kombinovaným a mentálním postižením) a které jsou s úspěchem poskytovány v jiných sociálních službách v rámci MSK.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality nově přiřazených sociálních služeb k naší organizaci, a to díky realizaci těchto komplexních aktivit:
  • podpora pracovníků a souvisejících procesních náležitostí k rozvíjení individuálních aktivit uživatelů (především podpora alternativní a augmentativní komunikace).
  • podpora pracovních a souvisejících procesních náležitostí k rozvoji samostatnosti uživatelů, včetně zvládání konfliktních situací s tím spojených
  • doplňkové vzdělávání pracovníků zaměření na podporu nových metod a práce s uživateli.
Prostřednictvím plánovaných aktivit v projektu budou naplněny tyto dílčí cíle projektu:
  • zavedení nového řešení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, které budou mít pozitivní dopad na uživatele služby a na plnění standardů kvality (individuální plánování), včetně supervize
  • podpora principů normality a odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči
  • odborný rozvoj pracovníků za účelem doplnění jejich znalostí a zlepšení specifické práce a komunikace s našimi uživateli (dospělé osoby s mentálním nebo vícenásobným postižením).
Výstupem projektu budou 2 napsané a zveřejněné dokumenty, na kterých se budou podílet externí odborníci (konzultanti).
  • Metodika individuální podpory uživatelů pro aktivizaci
  • Metodika - Vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací
Dalším výstupem bude podpora účastníků projektu:
  • 53 zaměstnanců
7942440979476314e43cce783c70b2065eb92bd71f0dc.jpg
top