Načítání obsahu...

Služby

Bližší informace o službě Podpora samostatného bydlení

Služba je poskytována v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758.

Kapacita: 12 osob

Cílová skupina

Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku nad 18 let.

Osobám, které: chtějí žít samy ve svém vlastním nebo pronajatém bytě, ale ještě nenabyly úplné samostatnosti ve všech úkonech péče o vlastní osobu, domácnost a osobní záležitosti, nejsou zcela odkázány na pomoc druhé osoby, jsou schopny (s podporou) vyjádřit svůj postoj, přání a potřeby.

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:

Osobám s těžkým kombinovaným postižením, které potřebují nepřetržitou podporu a péči.

Zásady služby 

  • Zaměření na člověka a jeho individuální podporu
  • Podpora v běžných společenských aktivitách, zejména v oblasti práce a pracovního uplatnění.
  • Respektování práv a zásad vzájemné spolupráce  
Popis a realizace služby

Služba Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba, poskytovaná klientům, ke kterým pracovníci služby docházejí do jejich domácností, kde jim poskytují podporu, nebo se setkávají na jiném předem domluveném místě.

Podporované bydlení je službou směřující k posilování samostatného života osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je zaměřena k posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl žít v běžné komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Je poskytována dle individuálních potřeb a schopností klienta. Cílem služby je postupné snižování míry podpory a podpora v soběstačnosti tak, aby klienti byli co nejméně závislí na poskytované službě, popř. se úplně osamostatnili.

Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví či náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva a je zpoplatněna.

Cena služby

Na úhradu poskytované sociální služby uživatelům slouží příspěvek na péči, který je každý měsíc vyúčtován, dle konkrétní výše časové podpory poskytnuté uživateli - asistenci poskytnutou pracovníky. Čas je účtován po minutách. Měsíčně je vyúčtován přehled úkonů a celková doba asistence (intervence a kontakty), ze které je vypočítána celková částka.

Kontakt

Adresa

Mánesova 1684/7746 01  Opava